SHALAWAT NABI

SHALAWAT NABI

============

OLEH;MT ALFATIH

image

Shalawat adalah bacaan doa dan pujian kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang wajib dilakukan saat tahiyat akhir setiap shalat baik itu shalat fardhu atau shalat sunnah. Sholawat paling terkenal adalah shalawat Ibrahimiyah karena ia selalu dibaca lima kali setiap hari setiap shalat lima waktu oleh setiap muslim seluruh dunia. Bacaan shalawat paling sedikit adalah allahumma shalli ala Muhammad (دمحم يلع لص مهللا) atau shalla-Llahu alaih (هيلع هللا يلص). Artinya: semoga Allah memberi rahmat pada Nabi Muhammad.

Kumpulan Shalawat Shalawat Ibrahimiyah Shalawat Nariyah/Tafrijiyah Shalawat Fatih Shalawat An-Nur adz-Dzati (يتاذلا رونلا) Shalawat Al-Kamaliyah Shalawat Al-In’am Shalawat Ahmad Al-Badawi

KUMPULAN SHALAWAT

SHALAWAT IBRAHIMIYAH

ٌدْيِجَم ُدْيِمَح َكَّنِإ نيملاعلا يف

َمْيِهاَرْبِإانديسِلآ ىَلَعَو َمْيِهاَرْبِإ انديس ىَلَعَتْكَراَب اَمَكٍدَّمَحُمانديس ِلآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُمانديس ىَلَعْكِراَب و َمْيِهاَرْبِإانديسِلآ ىَلَعَو َمْيِهاَرْبِإ انديس ىَلَع َتْيَّلَص اَمَكٍدَّمَحُمانديس ِلآ ىَلَعَوٍدَّمَحُمانديس ىَلَعِّلَص َّمُهَّللَا

Artinya : Ya Allah , berilah kasih saying kepada junjungan kita nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Enfkau memberi kasih sayangmMu kepada junjungan kita Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berkatilah kepada junjungan kita nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkati junjungan kita nabi Ibrahim dan kelurganya diantara makhluk makhlukmu, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.

SHALAWAT NARIYAH TAFRIJIYAH

َكَل ٍمْوُلْعَمِّلُكِدَدَعِبٍسَفَنَو ٍةَحْمَل ِّلُكْيِف ِهِبْحَصَو ِهِلآ ىَلَعَوِمْيِرَكْلا ِهِهْجَوِبُماَمَغْلا ىَقْسَتْسُيَو ِمِتاَوَخْلا ُنْسُحَوُبِئاَغَّرلاِهِب ُلاَنُتَو ُجِئاَوَحْلا ِهِب ىَضْقُتَو ُبَرُكْلا ِهِب ُجِرَفْنَتَو ُدَقُعْلا ِهِب ُّلَحْنَت يِذّلاِدَّمَحُماَنِدِّيَس ىَلَع اًّماَت اًماَلَسْمِّلَسَو ًةَلِماَك ًةاَلَصِّلَص َّمُهّللأ

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujanpun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau.

SHALAWAT FATIH

ٌمْيِظَعُهُراَدْقِمَو ِمْيِقَتْسَمْلاِهِرْدَقَّقَح ِهِلآ َىلَعَو َكِطاَرِص ىَلِإ يِداَهْلا ِّقَحْلاِبِّقَحْلا ِرِصاَن ,َقَبَساَمِل ِمِتاَخْلاَو َقَلْغَأاَمِل ِحِتاَفْلاٍدَّمَحُماَنِدِّيَس َىلَعِّلَص َّمُهَّللا

Artinya: Ya Allah curahkanlah rahmat dan keselamatan serta berkah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dapat membuka sesuatu yang terkunci, penutup dari semua yang terdahulu, penolong kebenaran dengan jalan yang benar, dan petunjuk kepada jalanMu yang lurus.

Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada semua sahabatnya dengan sebenar-benar kekuasaanNya yang Maha Agung.

SHALAWAT ANNUR ADZ-DZATI (يتاذلا رونلا)

Oleh Abul Hasan Asy-Syadzili

ِتاَفِّصلاَو ِءاَمْسَألاِرِئاَس يِف يِراَّسلاِّرِّسلاَو يِتاَّذلا ِروُّنلا ٍدَّمَحُم اَنِدِّيَس ىَلَع ْكِراَبَو ْمِّلَسَوِّلَص َّمُهَّللا

SHALAWAT AL-KAMALIYAH

ِهِلاَمَكِب ُقيِلَياَمَكَو هللا ِلاَمَك َدَدَع ِهِلآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُم اَنِدِّيَس ىَلَع َكِراَبَوِّلَص َّمُهَّللا

SHALAWAT AL-IN’AM

ِهِلاَضْفِأَو هللاِماَعْنِإ َدَدَعِهِلآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُم اَنِدِّيَس ىَلَع َكِراَبَو ْمِّلَسَوِّلَص َّمُهَّللا

SHALAWAT AHMAD AL-BADAWI

ِهِلاَضْفِأَو هللا ِمَعِن دَدَع .ِراَيْخَألا ِهِباَحْصَأَو .ِراَهْطَألا ِهِلآَو .ِراَتْخُمْلا ٍدَّمَحُم اَنِدِّيَس .ِراَسَنْلا ِباَب ِحاَتْفِمَو .ِراَيْغَألا ِقاَيْرِتَو .ِراَرِسَألا ِّرِسَو .ِراَوْنَألا ِروُن ىَلَعِّلَص َّمُهَّللا

HUKUM MEMBACA SHALAWAT

1. Wajib.

a. Hukum membaca shalawat ibrahimiyah itu wajib (a) pada saat tahiyat akhir shalat. Baik shalat fardhu yang lima waktu maupun shalat sunnah.

b. Wajib membaca shalawat sekali seumur hidup.[1]

c. Wajib mengucapkan shalawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, menurut pendapat Imam Tahawi.

2. Sunnah muakkad pada situasi di luar shalat.

DASAR HUKUM SHALAWAT

1. Qur’an Al-Ahzab 33:56

2

اًميِلْسَت اوُمِّلَسَو ِهْيَلَع اوُّلَص اوُنَمَآَنيِذَّلااَهُّيَأ اَي ِّيِبَّنلا ُهَتَكِئاَلَمَوَهَّللاَّنِإىَلَعَنوَُّصُي. Hadits:

ةالص ّيلع مهرثكأ ةمايقلا موي يب سانلا ىلوأ

Artinya: Sebaik-baik manusia padaku di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca shalawat. (HR Tirmidzi)

3. Hadits:

ّيلع ّلصي مل مث هَدنعُتركُذ نم ليخبلا

Artinya: Orang yang pelit adalah orang yang tidak mengucapkan shalawat saat namaku disebut (HR Ahmad bin Hanbal dalam Musnad)

MAKNA DEFINISI SHALAWAT

Secara etimologis shalawat adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal shalah (ةالصلا) yang berarti doa (lihat: Al-Mu’jamul Wasith). Secara terminologis, shalawat memiliki sejumlah pengertian antara lain sebagai berikut:

a. Shalawat dari Allah kepada manusia yang bermakna memberi rahmat seperti dalam QS Al-Ahzab 33:43.

b. Shalawat dari malaikat kepada umat Islam (mukminin) yang bermakna permohonan ampun malaikut untuk umat Islam.

c. Shalawat dari seorang muslim kepada muslim yang lain yang bermakna doa seperti dalam QS At-Taubah 9:103.

d. Shalawat dari manusia kepada Allah yang bermakna ibadah khusus pada Allah dalam waktu dan cara tertentu sesuai syariah seperti dalam QS Al-Kautsar 108:2.

Ibnu Hajar al-Makki menyimpulkan makna shalawat sebagai berikut: shalawat dari Allah berarti rahmat, dari malaikat dan manusia berarti doa atau permohonan rahmat untuk Nabi Muhammad.[2]

====================

CATATAN AKHIR DAN RUJUKAN:

[1] Al Qurthubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan: يكملارجح نبا ]2[

.ةدكؤملا ننسلا بوجو نيح لك يف ةبجاواهنَأو،ةرم رمعلا يفاهبوجو يف فالخال dalam مركملا يوبنلا فيرشلاربقلا ةرايز يف مظنملا رهوجلا

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: